SỬ DỤNG NHỮNG PROFILE KHÁC NHAU ĐỂ TRANG TRÍ NỘI THẤT CHO NGÔI NHÀ

yxti-09 yyfo-01 ytji-03
Mã sp :YXTI – 09
Produc t: Strip 02
Mode : YXTI – 09
Size : 16mm x16mm
Color : CL23 Maple
Mã sp :YYFO – 01
Product : Strip 01
Mode : YYFO – 01
Size : 16mm x 16mm
Color : CL08 Teak
Mã sp :YTJI – 03
Product : Skirting 02
Mode : YTJI – 03
Size : 80mm x 13mm
Color : CL05 Sapeli
interior-panel-8 interior-panel-5 awood, Kankyo-wood, conwood, go awood, gỗ composite, gỗ conwood, go ngoai troi, go nhan tao, gỗ nhựa, hang rao conwood, nha phan phoi conwood, san go, san go cao cap, san go chiu nuoc, san go chong moi mot, san go chong tham, san go cong nghiep, san go ngoai troi, san go nhan tao, san go nhan tao conwood, trần thạch cao, hang rao conwood, hang rao go nhua, hang rao greenwood, hang rao awood, gian hoa conwood, gian hoa greenwood, gian hoa awood, gian hoa go nhua, tran go conwood, tran go nhua, tran go greenwood, tran go awood, op tuong greenwood, op tuong awood, san go nhua, san go greenwood, san go awood
Mã sp :YQBI – 30-1
Product : Interior Panel 7-1
Mode : YQBI – 30-1
Size : 102.5mmx13.5mm
Color : CL25 Teak

 

Mã sp :YQBO – 37
Product : Interior Panel 5
Model : YQBO – 37
Size : 87mm x 26mm
Color : CL23 Maple
Mã sp :YQBO – 37
Product : Interior Panel 5
Model : YQBO – 37
Size : 87mm x 26mm
Color : CL23 Maple
awood, Kankyo-wood, conwood, go awood, gỗ composite, gỗ conwood, go ngoai troi, go nhan tao, gỗ nhựa, hang rao conwood, nha phan phoi conwood, san go, san go cao cap, san go chiu nuoc, san go chong moi mot, san go chong tham, san go cong nghiep, san go ngoai troi, san go nhan tao, san go nhan tao conwood, trần thạch cao, hang rao conwood, hang rao go nhua, hang rao greenwood, hang rao awood, gian hoa conwood, gian hoa greenwood, gian hoa awood, gian hoa go nhua, tran go conwood, tran go nhua, tran go greenwood, tran go awood, op tuong greenwood, op tuong awood, san go nhua, san go greenwood, san go awood awood, Kankyo-wood, conwood, go awood, gỗ composite, gỗ conwood, go ngoai troi, go nhan tao, gỗ nhựa, hang rao conwood, nha phan phoi conwood, san go, san go cao cap, san go chiu nuoc, san go chong moi mot, san go chong tham, san go cong nghiep, san go ngoai troi, san go nhan tao, san go nhan tao conwood, trần thạch cao, hang rao conwood, hang rao go nhua, hang rao greenwood, hang rao awood, gian hoa conwood, gian hoa greenwood, gian hoa awood, gian hoa go nhua, tran go conwood, tran go nhua, tran go greenwood, tran go awood, op tuong greenwood, op tuong awood, san go nhua, san go greenwood, san go awood awood, Kankyo-wood, conwood, go awood, gỗ composite, gỗ conwood, go ngoai troi, go nhan tao, gỗ nhựa, hang rao conwood, nha phan phoi conwood, san go, san go cao cap, san go chiu nuoc, san go chong moi mot, san go chong tham, san go cong nghiep, san go ngoai troi, san go nhan tao, san go nhan tao conwood, trần thạch cao, hang rao conwood, hang rao go nhua, hang rao greenwood, hang rao awood, gian hoa conwood, gian hoa greenwood, gian hoa awood, gian hoa go nhua, tran go conwood, tran go nhua, tran go greenwood, tran go awood, op tuong greenwood, op tuong awood, san go nhua, san go greenwood, san go awood
Mã sp :YQBI – 05-1
Product : Interior Panel 1-1
Mode : YQBI – 05-1
Size : 108mm x 11.8mm
Color : CL20 Cedar
Mã sp :YQBI – 05-2
Product : Interior Panel 1-2
Mode : YQBI – 05-2
Size : 108mm x 11.8mm
Color : CL23 Maple
Mã sp :YQBI – 06-2
Product : Interior Panel 6-2
Mode : YQBI – 6-2
Size : 108mm x 11.8mm
Color : CL05 Sapeli
 yqbi-30 yqbi-23 yqbi-22
Mã sp :YQBI – 30
Product : Interior Panel 7
Mode : YQBI – 30
Size : 102.5mm x 13.5mm
Color : CL25 Cherry
Mã sp :YQBI – 23
Produc t: Interior Panel 4
Mode : YQBI – 23
Size : 187.5mm x 35mm
Color : CL07 Walnut
Mã sp :YQBI – 22
Product : Interior Panel 3
Mode : YQBI – 22
Size : 202.5mm x 30mm
Color : CL08 Teak
yqbi-14 yyfo-03 yqbi-12
Mã sp :YQBI – 14
Product : Interior Panel 2
Mode : YQBI – 14
Size : 207mm x 16mm
Color : CL20 Cedar
Mã sp :YYFO – 03
Product : Strip 03
Mode : YYFO – 03
Size : 45mm x 35mm
Color : CL07 Walnut
Mã sp :YQBI – 12
Product : Interior Panel 9
Mode : YQBI – 12
Size : 70mm x 15mm
Color : CL05 Sapeli
awood, Kankyo-wood, conwood, go awood, gỗ composite, gỗ conwood, go ngoai troi, go nhan tao, gỗ nhựa, hang rao conwood, nha phan phoi conwood, san go, san go cao cap, san go chiu nuoc, san go chong moi mot, san go chong tham, san go cong nghiep, san go ngoai troi, san go nhan tao, san go nhan tao conwood, trần thạch cao, hang rao conwood, hang rao go nhua, hang rao greenwood, hang rao awood, gian hoa conwood, gian hoa greenwood, gian hoa awood, gian hoa go nhua, tran go conwood, tran go nhua, tran go greenwood, tran go awood, op tuong greenwood, op tuong awood, san go nhua, san go greenwood, san go awood
Mã sp :YQBI – 11
Product: Interior Panel
Mode: YQBI – 11
Size: 159mmx10mm
Color: CL23 Maple